tembang sinom serat wedhatama bahasa jawa


Tembang Sinom - Selamat datang di Website pelajar.web.id, kali ini admin akan membagikan Rangkuman materi tentang Tembang Sinom Serat Wedhatama (Gancaran dalam Bahasa Jawa LENGKAP). Apa itu Tembang Sinom Serat Wedhatama? 

Berikut adalah rangkuman yang berisi Piwulang Tembang Sinom, Filosofi Tembang Sinom, Dasanama, Watak, Piwulang, Paugeran atau Aturan, Negesi Tembung (mengartikan kata-kata yang sukar) dan lainnya.

Gancaran Tembang Sinom di bawah ini sudah dibuatkan Arti Perkata maupun Gancaran Baris. Mungkin ini bisa menjadi tambahan referensi kalian mengenai Materi Tembang Sinom Serat Wedhatama. Langsung Saja tanpa berlama lama lagi berikut materi yang sudah pelajar.web.id kemas dalam Bahasa Jawa.

Tembang Sinom Serat Wedhatama

Serat Wedahatama kaanggit dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya ( K.G.P.A.A ) Sri Mangkunegara IV. Serat Wedhatama ngemot limang pupuh tembang macapat, yaiku Pangkur (14  pada), Sinom (18 pada), Pucung (15 pada), Gambuh (35 pada), lan Kinanthi (18 pada).


Piwulang kang kinandhut ing Serat Wedhatama 

 1. Aweh pangalembana marang pawongan kang seneng ing solah bawa kang lurus (wus sengsem reh ngasamun), asipat aweh pangapura lan sabar.
 2. Nengenake kadiwasaning akal, pikiran, rasionalitas utawa intelektual.
 3. Babagan karakter lan tumindak kang becik. Menehi tuladha kaya dene Panembahan Senapati. Piyambake tumemen nahan hawa napsu kang dilakoni kanthi tapa. 
 4. Ngajarake babagan telung nilai kang bisa ngangkat drajate manungsa, yaiku pangkat, bandha, lan    kapinteran.
 5. Ngajarake telung prakara kang dadi cagaking panguripan, yaiku lila yen kelangan, sabar nalika antuk pacoban, lan nrima ing pandum pasrah sumarah mring Gusti.
 6. Ngajarake supaya ngedohi sipat angkara murka, yaiku nesu kang tanpa alesan, nutupi kaluputane dhewe, milara mring liyan, pengin dianggep pinter sanajan bodho, lan tansah duwe pamrih.
 7. Manungsa kang luhur bebudene iku seneng mapan ing papan sepi, reresik jiwa, nanging tansah nglakoni kewajibane, asipat ruruh, lan gawe seneng atine liyan. 


Filosofi tembang macapat kanggo gambarake urip manungsa

 • Maskumambang : Pratanda diwiwitine urip manungsa ing alam donya. Digambarake bayi sing isih ning jero weteng utawa janin ning jaro kandungan.
 • Mijil : wijil, wiyos, raras, sulastri Artinipun metu utawa lahir. Digambarake bayi sing lagi wae lahir saka rahim ibune isih suci.
 • Kinanthi : saka tembung kanthi utawa dikanthi (dibimbing, diarakan lan dipandu). Digambarake bocah sing diwenehi piwulang utawa diwenehi nasehat saka wong tuwane.
 • Sinom : saka tembung nom utawa godhong asem = sinom. Digambarake bocah sing uwis nom utawa basa arab aqil baliq.
 • Asmaradhana : saka tembung Asmara lan dahana. Digambarake wong sing wis nandhang tresna antarane wong lanang kaliyan wong wadon.
 • Gambuh : saka tembung jumbuh artinipun cocok pas. Digambarake wong lanang karo wong wadon sing wis padha-padha cocok kanggo jalin krama.  
 • Dhandanggula : saka tembung gegadhangan lan gula, (gegadhangan = angen-angen, gegayuhan lan cita-cita). Digambarake wong sing duwe gegayuhan urip mulya karo garwa utawa pasangane.
 • Durma : diartikne saka tembung munduring tata krama. Digambarake manungsa mesthi duweni watak kang ala, wengis, iri dengki srei, nesu lan angkara murka.
 • Pangkur : saka tembung mungkur. Digambarake manungsa sing uwis ora mikir bab kadonyan lan uwis iso ngendaleni hawa nepsu namung mikir bab agama kanggo sangu ing akherat.
 • Megatruh : saka tembung megat lan ruh. Digambarake manungsa sing arep ninggalke donya utawi sakaratul maut.
 • Pocung : Digambarake manungsa sing uwis meninggal utawa kapundhut wangsul dening gusti ingkang maha kuwasa.  
                     

Dasanama 

Sinom asale saka tembung  "Si Anom". "Anom" nduweni dasanamasinom, anom, taruna, Srinata, ron kamal, pangrawit, logondhang, weni, Anjani putra, mudha, lan sapiturute.

Watak  

Tembang Sinom biyasane dienggo pambuka crita, ananging tetep nulad papan panggonan. Watake tembang sinom yaiku sabar, grapyak, sumanak, lan prasaja, cocog kanggo piwulang/pitutur. 

Piwulang  

Pupuh Sinom ngandharake piwulang kang bisa kanggo nggayuh kasampurnan supaya wong Jawa bisa nuladha tindak-tanduk utama Raja Mataram yaiku Panembahan Senapati. Carane yaiku:
a. Nyuda hawa nepsu kanthi prihatin (tapa).
b. Rina wengi tansah makarya kanthi gawe ati tentrem lan menehi rasa asih kanggo pepadha.
c. Saben ana kalodhangan wektu kanggo laku prihatin supaya bisa manunggal karo Gusti.
d. Tansaya njaga ati  supaya gelem laku prihatin (gelem ngedohi hawa nepsu kanthi pasa lan tangi wengi kanggo ngibadah).
e. Nduweni pangangen-angen supaya bisa usada kanthi tekun, ngendhalekake akal pikiran lan budi, uga gelem prihatin kanggo nampa kanugrahan saka Gusti. 

Paugeran/Aturan

Paugeran Tembang Sinom Serat Wedhatama:
1) Guru gatra, yaiku cacahing gatra utawa larik saben sapada.  (Tembang Sinom ana 9 gatra)
2) Guru lagu, yaiku tibaning swara (dhong-dhing) ing pungkasaning gatra . (Guru lagu Tembang Sinom a, i, a, i, i, u, a, i,a)
3) Guru wilangan, yaiku cacahing wanda (suku kata) saben sagatra. (Guru wilangan Tembang Sinom 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12)

Negesi Tembung/Arti

Pada 1

 • Arti per kata 
Tembung Angel Tegese
nuladhanyonto
lakutumindak
utamabecik
tumrapingkanggo
agunggedhe
ngeksigandaMataram
kepatibanget-banget
amarsudiNindakake kanthi temen-temen
pinesuDietog kanthi temen-temen
tapa brataNglakoni mati raga sarta sumingkir saka karamean
amemangunmbangun
karyenakGawe enak
tyasAti, kalbu, galih, penggalih, manah, driya, nala, prana, wardaya
sasamaPadha padha, sesama

 • Gancaran
GatraGancaran
Nuladha laku utamaNyonto tumindak kang becik
Tumraping wong tanah JawiKanggo wong ing tlatah Jawa
Wong agung ing NgeksigandaWong gedhe ing Mataram
Panembahan SenapatiPanembahan Senapati
Kepati amarsudiNgudi kanthi banget-banget
Sudaning hawa lan nepsuNgurangi hawa lan nepsu
Pinesu tapa brataNgudi tapa brata
Tanapi ing siyang ratriUga ing awan lan bengi
Amemangun karyenak tyasing sasama Mbangun gawe enak atining pepadha

Pada 2

 • Arti per kata 

   Tembung angel      Tegese   
   samangsa      Ing wektu   
   Pasamuwan      patemon   
   Marta      Lembah manah   
   Martani      Rasa ngabari   
   Sinambi      Nyambi   
   Kala-kalaning      Wektu/nalika   
   Asepi      Sepi   
   Lelana      Mider-mider   
   Teka-teki      Tapa   
   Gayuh      Ngranggeh   
   Geyongane      Gandhulane   
   Kayun      Karep   
   Kayungyun      Kesengsem   
   Eninging      Beninge   
   Sanityasa      Tansah   
   pinrihatin      Prihatin   
   Pungguh- Panggah      Kukuh sentosa   
   guling      Turu, nendra   

 • Gancaran

  Gatra Gancaran
     Samangsane pasamuwan      Ing wektu patemon   
     Memangun marta martani      Mbangun lembang manah lan ngabari   
     Sinambi ing saben mangsa      Nyambi ing saben wektu   
     Kala- kalaning asepi      Wektu/nalika sepi   
     Lelana teka-teki      Lelungan tapa   
     Gayuh geyongane kayun      Ngranggeh gandhulane pepinginan   
     Kayungyun eninging tyas      Kesengsem beninge ati   
     Sanityasa pinrihatin      Tansah prihatin   
     Pungguh-panggah cegah dhahar lawan   guling      Kukuh sentosa ngurangi mangan lan turu   

Pada 3

 • Arti per kata

     Tembung Angel      Tegese   
     mendra      lunga   
     Wisma      Omah   
     Lelana      Mider-mider   
     Laladan      Daerah, tlatah, wewengkon, patrap    
     Ngingsep      Nyerot   
     Sepuhing      Tuwane   
     sopana      dalan   
     Mrih      Nglanjutake, marang   
     Pana      Terang pangertine   
     Pranaweng      padhaning   
     Kapti      karep   
     Tistising tyas      Apa kang diidham-idhamake   
     Marsudi      ngudi   
     Mardawaning      alusing   
     Budya tulus      Budya tulus   
     Mesu      Ngetog kekuwatan   
     Reh      Pratingkah, prakara,bab   
     Kasudarman      Kautaman   
     Jalanidhi      Samodra   
     Sruning      Sruning/bantere   
     Brata      Tapa   
     Kataman      Oleh   
     Dytamika      karohanen   


 • Gancaran

 •    Gatra      Gancaran   
     Saben mendra saking wisma      Saben lunga saka omah   
     Lelana leladan sepi      Mider-mider ing daerah sepi   
     Ngingsep sepuhing sopana      Nyerot tuwane dalan   
     Mrih pana pranaweng kapti      Nganjutake enthek ambegan karep   
     Tistising tyas marsudi      Ngudi apa   kang diidham-idhamake   
     Mardawaning budya tulus      Alusing budya tulus   
     Mesu reh kasudarman      Ngetog kakuwatan prakara kautaman   
     Neng tepining jalanidhi       Ing pinggiring samodra   
     Sruning brata kataman wahyu dyatmika      Sruning tapa oleh pituduh karohanen   

Pada 4

 • Arti per kata

 •    Tembung Angel       Tegese   
     Wikan      Weruh, ngerti   
     Wengkunindeng      Pinggiring, batesing   
     Kederan      Diubengi   
     Den      Di   
     Ideri      Diideri    
     Kinemat      Dimangerteni   
     Driya      Ati   
     Rinegem      Gegem   
     Dumadya      Dadiya   
     Angratoni      Angratoni   
     Nenggih      Yaiku   
     Dedeg      Duwuring pawakan   
     Gayuh      Ngranggeh   
     Gegana      Langit, awang-awang   
     Umara      Maju   
     Marak      Marak   
     Maripih      Maripih   
     Sor       kalah   
     Prabawa      Kaluhuran   
     ngeksiganda      mataram   

 • Gancaran

 •    Gatra      Gancaran   
     Wikan wengkuning samudra       Ngerti pinggiring samodra   
     Kederan wus den ideri      Diubengi wis diideri   
     Kinemat kamoting driya      Dimangerteni kamoting ati   
     Rinegem sagegem dadi      Nggegem sagegem dadi   
     Dumadya angratoni       Dadiya angratoni   
     Nenggih kangjeng ratu kidul       Yaiku kangjeng ratu kidul   
     Dedeg gayuh gegana      Dhuwuring pawakan ngranggeh awang-wang   
     Umara marak maripih      Maju marak maripih   
     Sor prabawa lan wong agung ngeksiganda      Kalah kaluhuran lan wong gedhe Mataram   

Pada 5

 • Arti per kata

 •    Tembung angel      Tegese   
     Dahat      Banget, tenan-tenan   
     Denira      Olehe   
     Aminta      Anjaluk   
     Sinupeket      Diraketake   
     Palimunan      Sepi   
     Pasaban      Papan sing kerep ditekani   
     Sumanggem      Saguh   
     Anyanggemi      Netepi, mbenerake   
     Karsa      Karep   
     Tinamtu      Mesthi, tentu   
     Supangate      Pitulungane, pangestune   
     Teka-teki      tapa   
     Teken janggut suku jaja      Cangkingan mlaku   

 • Gancaran

 •    Gatra      Gancaran   
     Dahat denira aminta      Olehe   njaluk tenanan   
     Sinupeket pangkat kanthi      Diraketakedrajat binarengan   
     Jroning alam palimunan      Njeroning alam sepi   
     Ing pasaban saben sepi      Ing papan sing kerep ditekani saben sepi   
     Sumanggem anyanggemi      Saguh netepi/mbenerake   
     Ing karsa kang wus tinamtu      Ing karep kang wis mesthi   
     Pamrihe mung aminta      Pamrihe mung njaluk   
     Supangate teka-teki      Pitulungane tapa   
     Nora ketang teken janggut suku jaja      Ora ketang cangkingan mlaku   

  Cara nggancarke tembang

 • Nambahi tembung supaya luwih gampang dimangerteni.
 • Ukara kang nganggo basa kawi utawa jawa kuna kudu dijarwakake.
 • Tembung sandi/garba kudu diudhari.
 • Ukara kang akiket nganggo paugeran baliswara kudu diudhari.
 • Menawa perlu, bisa uga ngilangi utawa nambahi ater-ater, seselan, lan panambang.

Demikianlah yang dapat pelajar.web.id tulis dan bagikan mengenai Tembang Sinom Serat Wedhatama (Gancaran dalam Bahasa Jawa LENGKAP) yang sudah pelajar.web.id rangkum dari berbagai sumber terpercaya.

Silahkan bertanya apabila ada yang kurang jelas atau hal-hal lainnya yang ingin ditanyakan. Semoga bermanfaat dan semangat belajar :)

0Komentar

Sebelumnya Ini adalah postingan terakhir